Inleiding

Inleiding

 

Het Servicepunt schoolmaatschappelijk Werk in Rotterdam is een kennis- en servicecentrum op het gebied van schoolmaatschappelijk werk (SMW). De dienstverlening van het Servicepunt is bedoeld  voor  aanbieders van SMW, scholen, gemeenten, en voor organisaties en professionals die nauw samenwerken met het SMW. In 2004 heeft het Servicepunt voor het Primair onderwijs (PO) en Voortgezet onderwijs (VO), SMW draaiboeken ontwikkeld die in 2008 zijn herzien. De draaiboeken waren bedoeld om de implementatie van het SMW in scholen te ondersteunen en te vergemakkelijken. De huidige draaiboeken zijn vanwege de invoering van de nieuwe Jeugdwet ( januari 2015) en passend onderwijs (augustus 2014), verouderd en toe aan een update.

Een goede opvoedingssituatie thuis en stimulerend  onderwijs geven kinderen en jongeren de mogelijkheid  zich veilig en gewaardeerd te voelen, met plezier naar school gaan en hun talenten te ontwikkelen. In het nieuwe jeugdbeleid en de Wet passend onderwijs zijn dat ook belangrijke uitgangspunten.

Soms kunnen er echter obstakels zijn, die een gezonde ontwikkeling van jeugdigen in de weg staan. Dat hoeft niet problematisch te zijn, aangezien vallen en opstaan nu eenmaal bij opgroeien en opvoeden hoort. Als er wel zorgen zijn rondom de ontwikkeling van jeugdigen, is de school een belangrijke plaats om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en leerlingen en ouders/verzorgers preventief op en in de school te ondersteunen.

In het nieuwe jeugdstelsel is het doel om jeugdigen en hun ouders/verzorgers in hun eigen sociale omgeving zo snel en licht mogelijk te ondersteunen en hen weer grip op de situatie te laten krijgen. De zwaardere jeugdhulp wordt er pas bij betrokken als dat echt nodig is. De kernbegrippen zijn: positief opvoeden, uitgaan van eigen kracht, en ondersteuning in de directe omgeving van kind/jongere en gezin.

Deze ontwikkeling vraagt om een vernieuwde kijk op de taak en werkwijze van het SMW in het PO en VO. De gemeente Rotterdam zet, via het SMW,  in op het verbinden van het Rotterdamse onderwijs en het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ). De ‘nieuwe’ taak van het SMW in Rotterdam is door de gemeente in samenwerking met vertegenwoordigers van de schoolbesturen uit het PO en VO, het Servicepunt SMW en het CJG vastgelegd. De SMW-er is gepositioneerd op school, maakt onderdeel uit van de onderwijszorgstructuur en is de verbindende schakel tussen het onderwijs en de wijkteams op het moment dat de inzet van jeugdhulp nodig is.

Dit nieuwe handboek gaat nader in op de veranderende taak en werkwijze van het schoolmaatschappelijk werk in relatie tot de nieuwe ontwikkelingen. Het is bedoeld voor schoolmaatschappelijk werkers zelf, maar ook voor  schoolbesturen en directies, onderwijsprofessionals, beleidsmedewerkers, managers en ketenpartners. In de leeswijzer vindt u meer informatie over de verdere inhoud en de opbouw van het handboek.

De gemeente Rotterdam heeft het Servicepunt SMW opdracht gegeven de draaiboeken te actualiseren. Movisie is gevraagd dit document te maken. Om de actualiteit te kunnen blijven garanderen, is het een ‘groeidocument’, dat door  nieuwe ontwikkelingen of veranderingen in wetgeving ook in de toekomst met enige regelmaat zal worden geactualiseerd.

 

Leeswijzer

Het Handboek bestaat uit zes delen. Deel 1 beschrijft de doelen en uitgangspunten van de gemeente in het nieuwe Rotterdamse jeugdstelsel en besteedt aandacht aan de uitgangspunten van passend onderwijs.

Deel 2 beschrijft het schoolmaatschappelijk werk in de praktijk. Aan de orde komt wat schoolmaatschappelijk werk is, welke kerntaken het heeft en over welke competenties schoolmaatschappelijk werkers beschikken.

Deel 3 geeft aan met welke partners het schoolmaatschappelijk werk in en buiten de school samenwerkt.

Deel 4 beschrijft welke methodieken en instrumenten het schoolmaatschappelijk werk gebruikt en welke belangrijke relatie SMW-ers hebben met de Meldcode en SISA.

Deel 5 geeft aan op welke wijze het schoolmaatschappelijk werk  te maken heeft met privacywetgeving. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als geheimhoudingsplicht, ouderlijk gezag en toestemming en informatieverstrekking aan derden. 

Deel 6 gaat tot slot over de kwaliteitsontwikkeling van het schoolmaatschappelijk werk.

 

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier