7 Gebruikte bronnen

Competentieprofiel Schoolmaatschappelijk Werker (2008). Utrecht: NVMW.

Concept Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO (januari 2014).

Versie: 3.0 Rotterdam: Samenwerkingsverband koers VO.

Dikken, J.J. den e.a. (2013). Monitor Zorg voor de jeugd. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.

Gezag, omgang en informatie (2014). Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie | Directie Voorlichting.

Handreiking signaleren in SISA voor professionals binnen het onderwijs (september 2013).Versie 1.0. Rotterdam: Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak.

Jeugdbeschermingsplein (2013). Informatie voor professionals. Rotterdam: Gemeente Rotterdam, september.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond (2013).Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond.

Ondersteuningsplan PPO Rotterdam 2014-2016 (maart 2014). Definitief concept. Rotterdam: PPO..

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband passend onderwijs koers VO (april 2014). Rotterdam: Samenwerkingsverband koers VO.

Referentiekader Passend onderwijs (2013). z.p.:  PO-Raad, VO-Raad,  AOC Raad,  MBO Raad.

Samenwerken in de jeugdketen. Een instrument voor gegevensuitwisseling (voorjaar 2011. Versie 1.0 | Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Toekomstvisie Jeugdbeschermingsplein (2014?).Rotterdam, Gemeente Rotterdam.

Toeleiding naar jeugdhulp vanuit Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs (2014). Rotterdam: Gemeente Rotterdam.

Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker (2013). Utrecht: Movisie.

Verbinding Passend Onderwijs – Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Januari 2014). Werkdocument.  Rotterdam: FOKOR, Gemeente Rotterdam.

Voor de jeugd. Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (april 2013). Rotterdam: Gemeente Rotterdam..

Wit, R. de (september 2013a). Notitie “Schoolgerichte inzet van het SMW en samenwerking met externe partners: visie en uitgangspunten CVO”.

Wit, R. de (november 2013b). Schoolmaatschappelijk Werk in Passend Onderwijs: Huisreglement CVO.

Zorgplicht voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften (januari 2013). Rotterdam: Samenwerkingsverband Koers VO.

Websites:

http://issuu.com/nvmwstaf/docs/nvmw_factsheet_web

http://ondersteuningsplan.poraad.nl/51-ouders-als-educatief-partner

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier